Kierownik budowy

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu pełnienia funkcji kierownika budowy. Posiadamy do tego wymagane doświadczenie i uprawnienia. 


Podejmując funkcje kierownika budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem budowy, obejmujących m.in. zgłoszenie budowy i kierownika budowy do Nadzoru budowlanego oraz pobranie dziennika budowy. 


Do podstawowych obowiązków kierownika budowy  będzie należało: 

  • sporządzenie planu BIOZ 
  • protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy 
  • prowadzenie dokumentacji budowy 
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu 
  • zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
  • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych 
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 
  • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy.